Sardar Khan

                                                      Sardar Khan is working as Advisor Ombudsman Punjab, Regional Office Bhakkar and Mianwali.
Designation:
Advisor (RO, Bhakkar & RO, Mianwali)
Address:
Bhakkar
Near Nasir Hospital, Mandi Town, Jhang Road, Bhakkar
Mianwali
Jahaz Chowak, DC Complex, Near Senior Civil Court, Mianwali
Email:
Telephone No.
0453-9200067, 0459-920122